Klass 6-7

Elever från skolår 6 och 7 går tillsammans. Här bygger vi vidare på de grunder som eleverna har med sig från tidigare skolår.

Vi vill att eleverna ska få nycklar till hur de kan lära sig genom att ge dem olika sätt att hämta in information och vidareutveckla de grundläggande baskunskaperna att läsa, skriva och räkna. Detta förmedlar vi genom traditionell undervisning direkt via pedagogen, grupparbeten, visa film, söka fakta via nätet, göra studiebesök med mera.

I Läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav finns det tydligt angivet vad elever ska kunna inom respektive ämne. Vi använder oss av s.k. formativbedömning för att under läsåret kontinuerligt aktualisera eleven vart han/hon ligger i förhållande till kunskapskraven.

Vissa ämnen samläser vi, vilket betyder att hela klassen läser samma kurs och utgår från samma material som anpassas så att alla ska ha möjlighet att hänga med. Upplägget av lektionerna inom dessa ämnen följer en treårs cykel, vilket betyder att eleven ska efter sin tid på högstadiet ha fått tagit del av alla delar i dessa ämnen. Samläsning sker bland annat i samhällskunskap, biologi, teknik och historia. Fördelar med åldersintegrerad undervisning är att inlärningen hos de yngre eleverna ofta sker snabbare och att de äldre eleverna får utveckla sin förmåga att hjälpa och förklara för sina klasskamrater.

Inom matematik, kemi, fysik och språk behöver man lära sig stegvis och lägga grunderna först innan man kan gå vidare så inom dessa ämnen så bedrivs undervisningen i mindre grupper utifrån vilket skolår eleven går i. Att arbetsgrupperna är mindre ger läraren stor möjlighet att ha en dialog med eleverna.